Statut Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego “Gemik”

Rozdział 1: Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gemik” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest Miasto Kielce.
 2. Siedzibą Klubu jest Miasto Kielce.

$3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust.4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o systemie oświaty oraz własnym Statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2: Cel i środki działania

§6

Celem Klubu jest:

 1. Organizacja zajęć śródrocznych i wakacyjnych oraz szkolenie w zakresie mini tenisa i tenisa w oparciu o środki pochodzące od rodziców, sympatyków i innych.
 2. Angażowanie dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Organizacja imprez sportowych.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 5. Organizacja zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

  Organizacja działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 7. Działalność w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Organizowanie dla dzieci i młodzieży różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz przestrzegania porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i deklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu.

§15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
  3. działania na szkodę Klubu.
 3. Rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4: Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane odbywa się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. ustalenie trybu i wysokości płacenia składek członkowskich,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin podany był w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, trzech Wiceprezesów oraz Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 6 miesięcy.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego zebrania Klubu.
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§21

 1. Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wyskokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
§23
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5: Wyróżnienia i kary

§25
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§26
 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia,
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6: Majątek i fundusze Klubu

§27
 1. 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje budżetowe na zadania zlecone,
  3. darowizny, zapisy, spadki od osób prawnych oraz fizycznych,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. dochody ze sprzedaży majątku,
  6. majątek,
  7. inne źródła.
§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.

Rozdział 7: Przepisy końcowe

§29

Statut lub inne akty wewnętrzne Klubu zabraniają:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków Klubu lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kuralteli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania jego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób biskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 8: Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§30
 1. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Witamy na stronie Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Gemik

[zaloguj]